Groot Vennep

Groot Vennep knipsel

Recreatief landschap

In de tweede helft van 2023 is Buro Mien Ruys druk bezig geweest met de uitwerking van het voorlopig ontwerp voor Groot Vennep, een deelgebied van het Masterplan PARK21 dat in 2011 is opgesteld door VISTA Landschapsarchitectuur & Stedenbouw. In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer heeft Buro Mien Ruys in samenwerking met Smit Groenadvies en Prommenz het voorlopig ontwerp van deelgebied Groot Vennep gemaakt.

Op hoofdlijnen bestaat het masterplan uit drie lagen: de polder-, park- en leisurelaag. De polderlaag vormt de basis waarmee de ontginningsstructuur van de polder herkenbaar blijft. De parklaag functioneert als verbindend raamwerk en is openbaar toegankelijk. Binnen de parklaag is ruimte voor een eigentijdse leisurelaag met verschillende educatieve en/of recreatieve voorzieningen in aangewezen ‘parkkamers’.

Bij de verdere uitwerking van dit deelgebied heeft Buro Mien Ruys onderzocht op welke wijze een aantrekkelijk en afwisselend recreatief landschap kan worden gecreëerd. Door middel van afgraving en ophoging ontstaat een interessant reliëf met daaraan gekoppeld verschillende natuurdoeltypes. Dit resulteert in een lager gelegen ‘polderuiterwaarde’ en een hoger gelegen ‘parkbos’.

 

Polderuiterwaarde en parkbos

De polderuiterwaarde is via een slimme stuw gekoppeld aan de hoofdvaart en kan bij hoog water als waterberging worden ingezet. Hiermee wordt het watersysteem van de Haarlemmermeerpolder verduurzaamd. In verband met opbarstingsrisico van de bodem bij te diep afgraven, is nauwkeurig uitgezocht binnen welke bandbreedtes dit zonder risico mogelijk is. Naast waterberging biedt de polderuiterwaarde een enorm oppervlak aan reliëfrijke natte natuur; een walhalla voor diverse insecten, amfibieën, vogels en kleine zoogdieren. Via slingerende vlonderpaden is de polderuiterwaarde altijd toegankelijk voor bezoekers.

Na uitgebreid onderzoek naar de verschillende bostypes die in dit reliëfrijke landschap kunnen worden ontwikkeld, is gekozen voor het valleibosprincipe. Dit houdt in dat bovenop de heuvels in het parkbos géén bos wordt aangeplant, maar op de lagere delen tussen de ophogingen juist wel. Op de hoogste delen zal voornamelijk droogteminnend struikgewas en kruidenrijk grasland groeien. Via een langzaam proces van bodemrijping zal de struikrand zich uiteindelijk – als gevolg van natuurlijke selectie – ontwikkelen tot een droger bostype. De brede dynamische bosmantels – bestaande uit een bos-, struik-, en kruidlaag – die hierdoor zullen ontstaan zijn ontzettend waardevol voor de biodiversiteit.

Eindeloze zichtlijnen

De tochten van de Haarlemmermeerpolder verankeren Groot-Vennep in de landschappelijke context en leveren eindeloze zichtlijnen op. Een fijnmazig wandel- en fietsnetwerk verbindt de polderuiterwaarde en het parkbos met elkaar. Midden in het park, op de overgang van hoog naar laag, staat een uitkijktoren. Vanaf dit punt kunnen bezoekers genieten van een spectaculair uitzicht over de polderuiterwaarde, het parkbos en het omliggende polderlandschap.

Naast het opstellen en visualiseren van het ontwerp heeft Buro Mien Ruys in nauwe samenwerking met Smit Groenadvies en Prommenz alle benodigde geotechnische onderzoeken verricht, inclusief het inmeten van het terrein met een drone. In de volgende fase wordt het ontwerp verder uitgewerkt tot definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp en verzorgen wij de engineering.

Gerelateerde projecten

Schetsontwerp Leeghwaterpark

Nagele

Groot Vennep